Ανάλυση και περίληψη

Ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
Δείτε το βίντεοΚατεβάστε την πλήρη αναφορά

Το πρώτο στάδιο του έργου περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τρεις διαφορετικές κατηγορίες ερευνών: ατομικές έρευνες σε κωφούς νέους, έρευνες σε ενώσεις κωφών νέων και έρευνες σε επαγγελματικές υπηρεσίες. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι στάσεις και τα επίπεδα γνώσεων των νέων κωφών που αναζητούν εργασία σχετικά με τους κανονισμούς απασχόλησης.

Για την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση Νεολαίας Κωφών προσέλαβε εξωτερικό ερευνητή. Την πλήρη έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων και των συμπερασμάτων, μπορείτε να την κατεβάσετε από τους συνδέσμους στην ενότητα παρακάτω. Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα ανά κατηγορία:

Στην Ατομική Έρευνα Κωφών Νέων συμμετείχαν 270 κωφοί/βαρήκοοι νέοι από 24 χώρες, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχεται από την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες. Οι περισσότεροι ήταν γυναίκες ηλικίας 22 έως 28 ετών με γλώσσα επικοινωνίας τη Νοηματική και είχαν φοιτήσει σε σχολεία κωφών. Παρά την ικανοποιητική εκπαίδευσή τους, τα ποσοστά ανεργίας ήταν υψηλά μεταξύ των κωφών/βαρήκοων νέων, με τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων να παρατηρείται στην Ιταλία και την Ισπανία, ακολουθούμενες από τη Γαλλία. Πολλοί άνεργοι κωφοί νέοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ποτέ προηγουμένως εργαστεί και είτε ενεργά είτε παθητικά αναζητούσαν εργασία. Οι συνήθεις λόγοι για την ανεργία ήταν οι σπουδές, η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, η ανεπαρκής δικτύωση και η ελλιπής κρατική υποστήριξη. Περαιτέρω ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση της κατάστασης σχετικά με τη προσβασιμότητα στους χώρους εργασίας και της διαθεσιμότητας διερμηνέων νοηματικής γλώσσας.

Η έρευνα για τις επαγγελματικές υπηρεσίες έλαβε 38 απαντήσεις από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν προσωπικό σχολείων, εργασιακοί σύμβουλοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ακούοντες, ακολουθούμενοι από κωφούς και βαρήκοους. Τα σχολεία κωφών και βαρήκοων είναι ο κύριος τρόπος συνεργασίας του προσωπικού επαγγελματικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το προσωπικό των επαγγελματικών υπηρεσιών, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κωφοί και βαρήκοοι αναζητούντες εργασία είναι τα γλωσσικά εμπόδια, η έλλειψη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, οι περιορισμένες ευκαιρίες, η έλλειψη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας και η έλλειψη κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν δεν ήταν πειστικά όσον αφορά τον προσδιορισμό του μέσου ποσοστού των νέων κωφών και βαρήκοων ατόμων που αποκτούν εργασία μέσω της υπηρεσίας τους, καθώς οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν απάντησαν πλήρως στην ερώτηση. Επιπλέον, πολλοί ακούοντες υπάλληλοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επικοινωνία με τους κωφούς και βαρήκοους πελάτες τους.

Από τις αναμενόμενες 31 απαντήσεις, μόνο 21 Εθνικές Ενώσεις Νεολαίας Κωφών (YNAD) στην Ευρώπη υπέβαλαν τις απαντήσεις τους στην έρευνα. Οι YNAD αναδεικνύουν κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις όπως η γλώσσα και o αποκλεισμός (audism), οι διακρίσεις, η έλλειψη επαγγελματικών υπηρεσιών και κυβερνητικής υποστήριξης. Αντίθετα, οι κωφοί νέοι δηλώνουν τις προσωπικές/ατομικές τους προκλήσεις ως κορυφαία προτεραιότητά τους.

Οι αντιλήψεις τους για τις επαγγελματικές υπηρεσίες απασχόλησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, με το 18,33% να συμφωνεί ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες παρέχουν οι σύμβουλοι εργασίας, ενώ το 16,67% τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, το 13,33% οι εργασιακοί σύμβουλοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί και το 10% οι υπεύθυνοι προσλήψεων και οι ανεξάρτητες ΜΚΟ. Ένα μικρό ποσοστό πιστεύει ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες παρέχονται επίσης από τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, τα βασικά ευρήματα αναδεικνύουν τα σημαντικότερα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση στο επόμενο στάδιο του έργου και από την κοινοπραξία:

  • Ανάπτυξη πόρων και υλικού με βάση τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων νέων που αναζητούν εργασία, την εμπειρία των επαγγελματιών και με τη συμβολή των YNAD.
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους, όπως οι κυβερνήσεις, τα γραφεία απασχόλησης, οι Εθνικές Ενώσεις Αναπήρων και ιδιωτικούς οργανισμούς εταιρείες για τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης για κωφούς και βαρήκοους αναζητούντες εργασία.
  • Εστίαση στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων στις επαγγελματικές υπηρεσίες και των σχολικών ιδρυμάτων κωφών και βαρήκοων για την προετοιμασία και την καθοδήγηση των νέων ατόμων στην αγορά εργασίας.
    Δημιουργία ενός κέντρου επαγγελματικών υπηρεσιών εξειδικευμένου για κωφούς και βαρήκοους αναζητούντες εργασία για την ελαχιστοποίηση των γλωσσικών εμποδίων και την παροχή ομάδων συζήτησης.
  • Παροχή υλικού και πόρων για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, την αυτοανάλυση, τις διαπροσωπικές δεξιότητες και τις αρμοδιότητες στο χώρο εργασίας.
  • Ανάπτυξη προσβάσιμης δικτυακής πύλης σχεδιασμένης για κωφούς και βαρήκοους νέους που αναζητούν εργασία με πόρους, υλικό και βέλτιστες πρακτικές για την αναζήτηση εργασίας, τα βιογραφικά σημειώματα και τις αιτήσεις εργασίας, καθώς και συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους εύρεσης θέσεων εργασίας.