Podsumowanie raportu „Streszczenie i analiza”

Interpretacja danych zebranych w ramach projektu
Obejrzyj wideoPobierz pełny raport

Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu i analizie danych otrzymanych od trzech różnych grup respondentów: odpowiedzi młodych Głuchych, przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenia młodzieży niesłyszącej oraz specjalistów pracujących z młodymi Głuchymi wkraczającymi na rynek pracy. Celem badania było określenie postaw i poziomu wiedzy młodych osób niesłyszących poszukujących pracy na temat warunków zatrudnienia.

Do analizy i interpretacji danych zebranych w ramach badania EUDY zatrudniła zewnętrznego analityka. Pełny raport wraz ze statystykami i wnioskami można przeczytać tutaj. Poniżej znajdują się kluczowe ustalenia i wnioski według kategorii:

Kwestionariusz indywidualny dla młodej osoby Głuchej wypełniło 270 respondentów niesłyszących/słabosłyszących z 24 krajów (najwięcej z Włoch, Hiszpanii i Holandii). Większość stanowiły kobiety w wieku od 22 do 28 lat, które porozumiewają się w języku migowym i uczęszczały do ​​szkół dla osób niesłyszących. Pomimo poziomu ich wykształcenia, stopa bezrobocia wśród tych osób była wysoka, przy czym najwięcej bezrobotnych pochodziło z Włoch i Hiszpanii, a następnie z Francji. Wielu bezrobotnych młodych Głuchych stwierdziło, że nigdy wcześniej nie pracowało i aktywnie lub biernie poszukuje pracy. Najczęstsze przyczyny bezrobocia to: kontynuowanie nauki, brak doświadczenia zawodowego, brak sieci kontaktów i niewystarczające wsparcie ze strony państwa. Dalsze pytania mogą pomóc zrozumieć trudności z dostępnością miejsc pracy i dostępnością tłumaczy języka migowego.

W ankiecie dotyczącej usług profesjonalnych otrzymano 38 odpowiedzi z Grecji, Włoch, Litwy, Polski, Szwecji i Holandii. Większość respondentów stanowili pracownicy szkoły, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni, z których większość była słysząca. Badanie pokazało, że szkoły dla osób niesłyszących i słabosłyszących są głównym miejscem świadczenia usług doradczych. Według pracowników usług profesjonalnych, głównymi wyzwaniami, z jakimi borykają się młodzi Głusi wkraczający na rynek pracy, są: bariery językowe, brak umiejętności poszukiwania pracy, ograniczone możliwości, brak umiejętności interpersonalnych i doświadczenia zawodowego oraz brak odpowiednich kwalifikacji lub wykształcenia. nalizowane dane nie były miarodajne w określeniu średniego odsetka młodych osób Głuchych i słabosłyszących podejmujących pracę za ich pośrednictwem, gdyż większość respondentów nie udzieliła pełnej odpowiedzi na to pytanie. Ponadto wielu pracowników słyszących napotyka bariery komunikacyjne w kontaktach z klientami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

Spośród oczekiwanych 31 odpowiedzi, tylko 21 Youth National Associations of the Deaf w Europie przesłało swoje odpowiedzi do ankiety. Jako trudności we wkraczaniu na rynek pracy YNAD podkreślają społeczne i polityczne wyzwania, takie jak język i audyzm, dyskryminacja, brak profesjonalnych usług doradczych i wsparcia rządu. Z kolei młodzież niesłysząca wskazuje swoje osobiste trudności jako najwyższy priorytet.

Ich postrzeganie profesjonalnych usług związanych z zatrudnieniem różni się w całej Europie, przy czym 18,33% zgadza się, że usługi profesjonalne obejmują doradcę zawodowego, następnie 16,67% obejmuje agencje zatrudnienia, 13,33% obejmuje trenerów pracy i pracowników socjalnych, a 10% obejmuje osoby rekrutujące i niezależne organizacje pozarządowe. Niewielki odsetek uważa, że ​​usługi zawodowe obejmują również nauczycieli szkolnych.

Wreszcie, kluczowe ustalenia podkreślają najważniejsze wyznaczniki dla następnego etapu projektu i jego realizatorów:

  • Opracowanie zasobów i materiałów w oparciu o potrzeby młodych osób Głuchych poszukujących pracy, doświadczenia pracowników świadczących usług profesjonalne oraz wkład YNAD.
  • Nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi, takimi jak instytucje rządowe, agencje zatrudnienia, krajowe stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i firmy, aby rozszerzyć możliwości zatrudnienia dla osób niesłyszących i słabosłyszących poszukujących pracy.
  • Skoncentrowanie się na relacjach między pracownikami usług profesjonalnych a szkołami dla osób niesłyszących i słabosłyszących, aby przygotować i wprowadzić młode osoby na rynek pracy.
    Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących wkraczających na pracy, aby zminimalizować bariery językowe
  • Zapewnienie materiałów dostępnych dla młodych Głuchych do budowania pewności siebie, autoanalizy, umiejętności interpersonalnych i obowiązków w miejscu pracy.
  • Stworzenie dostępnego portalu internetowego przeznaczonego dla młodych osób niesłyszących i niedosłyszących poszukujących pracy, zawierającego zasoby, materiały i najlepsze praktyki dotyczące poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej a także linki do stron internetowych z ofertami pracy.