Projekt Make it Work

Projekt MAKE IT WORK ma na celu opracowanie narzędzi i materiałów szkoleniowych, które zapewnią w przystępnej formie młodym osobom głuchym poszukującym pracy dostęp do przepisów dotyczących zatrudnienia. Rezultaty projektu będą dostępne w języku migowym i przystępnej formie pisemnej.

Opis projektu „Make it work”

Projekt MAKE IT WORK skierowany jest do młodych osób niesłyszących oraz do pracowników, którzy pracują lub chcieliby pracować z młodzieżą niesłyszącą. Chcielibyśmy również, aby nasz projekt wpłynął na ludzi ze środowiska młodych osób niesłyszących i pokazał im, że warto wspierać osobę niesłyszącą w jej aspiracjach zawodowych.

W ramach naszych działań zostaną opracowane wyniki projektu – narzędzia i materiały szkoleniowe – mające na celu zapewnienie dostępu do przepisów dotyczących zatrudnienia w sposób włączający i przystępny dla młodych osób niesłyszących poszukujących pracy. Dzięki produktom projektu młodzi głusi poszukujący pracy będą mogli uzyskać dostęp do informacji o zatrudnieniu w języku migowym i przystępnej formie pisemnej do wykorzystania w codziennym życiu zawodowym. Młodzi otrzymają zasoby cyfrowe w języku migowym, z których będą mogli korzystać w dowolnym czasie, powtarzać i konsultować się bez pomocy z zewnątrz – innymi słowy, mogą wykorzystywać rezultaty projektu w nawiązaniu stosunku pracy i życiu zawodowym. Jednocześnie zapewni szkolenia i materiały dla pracownika pracującego z młodzieżą, aby dać mu instrument wspierania społecznej i zawodowej integracji młodych osób niesłyszących poszukujących pracy.

Nasz powód

Naszą główną intencją jest podejmowanie działań, które mogą ułatwić osobom niesłyszącym słabosłyszącym równe uczestnictwo w życiu edukacyjnym, społecznym i zawodowym w ich społecznościach. Równy i powszechny dostęp do możliwości zatrudnienia może zapewnić pewność siebie i zachęcić do korzystania z możliwości oraz rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych.

Nasz projekt ma na celu ułatwienie młodzieży niesłyszącej pokonywanie barier w dostępie do możliwości:

Brak specjalistycznych informacji

Np. opcje wsparcia komunikacyjnego na uczelni lub wsparcie w poszukiwaniu pracy

Brak świadomości pełnego zakresu możliwości

To normalne, że nauczyciele i doradcy zawodowi są jedyną szansą na znalezienie zatrudnienia przez głuchych młodych ludzi

Małe oczekiwania

Stwierdzono, że specjaliści i rodzice wykluczają możliwość dokonania wyboru kariery przez osoby głuche i kierują ich na bardziej „odpowiednie” kursy, które w ich mniemaniu dają największe szanse na zdobycie kwalifikacji.

Brak wysokiej jakości edukacji dwujęzycznej

Bez wysokiej jakości edukacji dwujęzycznej (w języku migowym i pisanym) młodzi głusi są w skrajnie niekorzystnej sytuacji w szkole, a później na rynku pracy.

Brak możliwości

Brak możliwości, szczególnie w zakresie
zatrudnienia, może być źródłem trudności psychologicznych, społecznych, emocjonalnych i ekonomicznych, które mogą skutkować wykluczeniem społecznym
i depresją.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zestaw narzędzi

Opracowanie zestawu narzędzi pomagających i kierujących młode głuche osoby poszukujące pracy w procesie wchodzenia na rynek pracy (przetłumaczone na język migowy).

Poradnictwo

Udzielanie młodym osobom niesłyszącym poszukującym pracy informacji o tym, jak określić, umiejętności i kompetencje posiadają oraz jak i gdzie mogą je rozwijać.

Świadome decyzje

Udzielanie młodym osobom niesłyszącym poszukującym pracy informacji o tym, jakie umiejętności i kompetencje są najbardziej potrzebne na rynku pracy.

Wzmocnienie

Udostępnienie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i instrukcji dotyczących tego, jak wzmocnić pozycję młodych osób niesłyszących poszukujących pracy i wspierać ich w integracji zawodowej.

Zachęta

Zachęcanie doradców zawodowych, aby docierali do młodych osób niesłyszących i pomagali im w skutecznym wejściu na rynek pracy.